Skip to main content

List of Key Documents Available in Foreign Languages

U.S. CPSC Documents 

Translation 

Bahasa Indonesia 

Chinese 

Spanish 

Korean 

Vietnamese 

Desktop Business Reference Guide

PANDUAN ACUAN PUSTAKA BISNIS CPSC

消费品安全委员会企业桌面参考指南   

GUÍA DE REFERENCIA DE ESCRITORIO SOBRE LA CPSC PARA LA COMUNIDAD EMPRESARIAL

데스크톱 참고자료 안내

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO ĐỂ BÀN CHO DOANH NGHIỆP CPSC

Handbook for Manufacturing Safer Consumer Products

PANDUAN MANUFAKTUR PRODUK KONSUMEN YANG LEBIH AMAN

制造更安全消费品手册

MANUAL PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO MAS SEGUROS

 

SÁCH HƯỚNG DẪN CHO VIỆC CHẾ TẠO SẢN PHẨM TIÊU DÙNG AN TOÀN HƠN

Guidance on the Application of Human Factors to Consumer Products

 

人因学在消费品中的应用指南

 

 

 

AGE DETERMINATION GUIDELINES: Relating Consumer Product Characteristics to the Skills, Play Behaviors, and Interests of Children

 

年龄判断指南:消费品特性与儿童的技能、游戏行为和兴趣的关系

 

 

 

Highlights of Requirements for Furniture Sold in the United States

Menggarisbawahi Persyaratan dari Mebel yang Dijual di Amerika Serikat

 

 

 

Những yêu cầu chính đối với Đồ Gỗ Bán tại Hoa Kỳ

A Guide to United States Furniture Compliance Requirements

 

美国家具合规要求指南

 

 

Hướng Dẫn Các Yêu Cầu về Tuân Thủ Luật Lệ Của Hoa Kỳ Cho Đồ Gỗ

A Guide to United States Apparel and Household Textiles Compliance Requirements

 

美国服装和家居纺织品合规规定指南

 

 

Hướng dẫn về Yêu cầu Tuân thủ của Hoa Kỳ đối với Quần áo và Hàng dệt Gia dụng

Regulated Products Handbook

BUKU PANDUAN PRODUK REGULASI

法规产品手册

MANUAL DE LOS PRODUCTOS REGULADOS 

 

CẨM NANG SẢN PHẨM QUẢN LÝ

Recall Handbook

 

 

召回手册

MANUAL PARA EL RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO

 

 

Consumer Product Safety Improvement Act

 

《消费品安全法》 经《消费品安全改进法案》修正 

 

 

 

Flammable Fabrics Act (FFA)

 

 

 

 

ĐẠO LUẬT VẢI DỄ CHÁY

Federal Hazardous Substances Act

 

联邦危险物品法案

 

 

ĐẠO LUẬT LIÊN BANG VỀ CÁC CHẤT NGUY HẠI

Child Safety: Summary Information for Small Parts, 16 C.F.R. Part 1501

 

 

Seguridad infantil: Información resumida respecto a las piezas pequeñas, título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR), parte 1501

 

An toàn Trẻ em: Thông tin Tóm tắt về các Bộ phận Nhỏ, 16 C.F.R. Phần 1501

Drawstring Bulletin

 

 

Comunicado sobre cordones

 

Bản tin về dây rút

Summary Information for Clothing Textiles, 16 C.F.R. Part 1610

 

 

Información resumida respecto a los textiles para ropa, título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR), parte 1610

 

Thông tin Tóm tắt về Hàng May mặc, 16 C.F.R. Phần 1610

Summary Information for Children’s Sleepwear, 16 CFR Parts 1615 & 1616

 

 

Información resumida respecto a la ropa de dormir para niños, título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR), partes 1615 y 1616

 

Thông tin Tóm tắt về Đồ ngủ trẻ em, 16 C.F.R. các Phần 1615 & 1616

Household Electrical Products

 

电器产品(家用)企业指南

 

 

 

Toy Safety

 

玩具安全

 

 

 

Mattresses

 

床垫

 

 

 

Micromobility Letter

 

微移动车信函

 

 

 

Holiday Lights Letter

 

节日彩灯信函

 

 

 

Extension Cords Final Rule Letter   延长线信函      

 

Report an unsafe product