Skip to main content

Các Phòng Kiểm nghiệm được CPSC chấp nhận

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Các phòng kiểm nghiệm được CPSC chấp nhận, các tổ chức chứng nhận và các bên quan tâm đến Sự chấp nhận của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) đối với các Phòng kiểm nghiệm

Kính gửi: Các phòng kiểm nghiệm hiện đang kiểm nghiệm hoặc có thể kiểm nghiệm trong tương lai theo 16 CFR PHẦN 1239 — TIÊU CHUẨN AN TOÀN CHO CỔNG VÀ RÀO QUÂY

16 CFR Phần 1239 trước đây được kết hợp bởi tham chiếu ASTM F1004-21 Thông số kỹ thuật An toàn Tiêu dùng Tiêu chuẩn đối với Cổng mở rộng và Rào quây có thể mở rộng
  
16 CFR Phần 1239 hiện kết hợp bởi tham chiếu ASTM F1004-22 Thông số kỹ thuật An toàn Tiêu dùng Tiêu chuẩn đối với Cổng mở rộng và Rào quây có thể mở rộng

Ngày có hiệu lực: Quy định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng Một năm 2023

Phòng kiểm nghiệm không bắt buộc phải tái đăng ký cho CPSC nếu phòng kiểm nghiệm đã được CPSC chấp nhận đối với 16 CFR PHẦN 1239.

Phòng kiểm nghiệm nào muốn được CPSC chấp nhận thì phạm vi chứng nhận của phòng kiểm nghiệm đó phải bao gồm “16 CFR PHẦN 1239 — TIÊU CHUẨN AN TOÀN CHO CỔNG VÀ RÀO QUÂY

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN LIÊN HỆ:

Carlos Torres, Giám đốc Dự án, Phòng Kỹ thuật Cơ khí và Phát cháy, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, 5 Research Place, Rockville, MD 20850; điện thoại: (301) 987-2504; email: ctorres@cpsc.gov.

Xem thêm thông tin về tiêu chuẩn tại:

Công báo Liên bang :: Tiêu chuẩn An toàn đối với Cổng và Rào quây

Report an unsafe product