Skip to main content

Kiểm Nghiệm & Chứng Nhận

Trang này mô tả các loại kiểm nghiệm và chứng nhận khác nhau được quy định cho cả sản phẩm dành cho trẻ em và sản phẩm không dành cho trẻ em.

Luật liên bang quy định nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải kiểm nghiệm sản phẩm tiêu dùng để tuân thủ các quy định an toàn sản phẩm tiêu dùng. Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm, nhà sản xuất hay nhà nhập khẩu phải chứng nhận sản phẩm tiêu dùng có tuân thủ các quy định thích hợp về an toàn sản phẩm tiêu dùng bằng một giấy chứng nhận cung cấp cho nhà bán lẻ, nhà phân phối và, khi có yêu cầu, cho chính phủ.

Dưới đây là phần mô tả các loại kiểm nghiệm và chứng nhận. Xin nhớ rằng các quy định cho sản phẩm dành cho trẻ em khác với sản phẩm không dành cho trẻ em. 

Report an unsafe product