Skip to main content

List of Key Documents Available in Foreign Languages

U.S. CPSC DocumentsTranslation
Bahasa IndonesiaChineseSpanishKoreanVietnamese
Desktop Business Reference GuidePANDUAN ACUAN PUSTAKA BISNIS CPSC消费品安全委员会企业桌面参考指南   GUÍA DE REFERENCIA DE ESCRITORIO SOBRE LA CPSC PARA LA COMUNIDAD EMPRESARIAL데스크톱 참고자료 안내HƯỚNG DẪN THAM KHẢO ĐỂ BÀN CHO DOANH NGHIỆP CPSC
Handbook for Manufacturing Safer Consumer ProductsPANDUAN MANUFAKTUR PRODUK KONSUMEN YANG LEBIH AMAN制造更安全消费品手册MANUAL PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO MAS SEGUROS SÁCH HƯỚNG DẪN CHO VIỆC CHẾ TẠO SẢN PHẨM TIÊU DÙNG AN TOÀN HƠN
Guidance on the Application of Human Factors to Consumer Products 人因学在消费品中的应用指南   
AGE DETERMINATION GUIDELINES: Relating Consumer Product Characteristics to the Skills, Play Behaviors, and Interests of Children 年龄判断指南:消费品特性与儿童的技能、游戏行为和兴趣的关系   
A Guide to United States Furniture Compliance Requirements 美国家具合规要求指南  Hướng Dẫn Các Yêu Cầu về Tuân Thủ Luật Lệ Của Hoa Kỳ Cho Đồ Gỗ
A Guide to United States Apparel and Household Textiles Compliance Requirements 美国服装和家居纺织品合规规定指南  Hướng dẫn về Yêu cầu Tuân thủ của Hoa Kỳ đối với Quần áo và Hàng dệt Gia dụng
Regulated Products HandbookBUKU PANDUAN PRODUK REGULASI法规产品手册MANUAL DE LOS PRODUCTOS REGULADOS  CẨM NANG SẢN PHẨM QUẢN LÝ

Recall Handbook

 

 召回手册MANUAL PARA EL RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO  
Consumer Product Safety Improvement Act 《消费品安全法》 经《消费品安全改进法案》修正    
Flammable Fabrics Act (FFA)    ĐẠO LUẬT VẢI DỄ CHÁY
Federal Hazardous Substances Act 联邦危险物品法案  ĐẠO LUẬT LIÊN BANG VỀ CÁC CHẤT NGUY HẠI
Child Safety: Summary Information for Small Parts, 16 C.F.R. Part 1501 儿童安全:小零部件简要信息; 《联邦法规》第16卷第1501部分Seguridad infantil: Información resumida respecto a las piezas pequeñas, título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR), parte 1501 An toàn Trẻ em: Thông tin Tóm tắt về các Bộ phận Nhỏ, 16 C.F.R. Phần 1501
Drawstring Bulletin 拉绳公告Comunicado sobre cordones Bản tin về dây rút
Summary Information for Clothing Textiles, 16 C.F.R. Part 1610 服装纺织品摘要信息,《联邦法规》第16卷第1610部分Información resumida respecto a los textiles para ropa, título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR), parte 1610 Thông tin Tóm tắt về Hàng May mặc, 16 C.F.R. Phần 1610
Summary Information for Children’s Sleepwear, 16 CFR Parts 1615 & 1616 儿童睡衣简要信息, 《联邦法规》第16卷1615和1616部分Información resumida respecto a la ropa de dormir para niños, título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR), partes 1615 y 1616 Thông tin Tóm tắt về Đồ ngủ trẻ em, 16 C.F.R. các Phần 1615 & 1616
Household Electrical Products 电器产品(家用)企业指南   
Toy Safety 玩具安全   
Mattresses 床垫   
Micromobility Letter 微移动车信函   
Holiday Lights Letter 节日彩灯信函   
Extension Cords Final Rule Letter 延长线信函   

 

Report an unsafe product