Skip to main content

Sản Phẩm Trẻ Em

 

 

 Sản phẩm trẻ em bị chi phối bởi một bộ các quy tắc an toàn liên bang, gọi là quy định về an toàn sản phẩm trẻ em. Việc xác định sản phẩm của quý vị được phân loại như thế nào cho phép quý vị xác định chính xác bộ quy tắc an toàn sản phẩm trẻ em được áp dụng cho sản phẩm của quý vị. Luật định nghĩa "sản phẩm trẻ em" là sản phẩm tiêu dùng được thiết kế hay nhắm chủ yếu cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Ủy Ban đã thông qua quy tắc diễn giải nhằm giải thích rõ hơn và cho ví dụ. Các câu hỏi thường được nêu lên trên trang này tóm tắt quy tắc đó và cung cấp các ví dụ. Nếu quý vị muốn tự mình đọc quy tắc này, quý vị có thể xem Quy tắc diễn giải của Ủy Ban.

 

Sản Phẩm Trẻ Em là gì?

Luật định nghĩa "sản phẩm trẻ em" là sản phẩm tiêu dùng được thiết kế hay nhắm chủ yếu cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Khi xác định một sản phẩm tiêu dùng có chủ yếu dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống hay không, các yếu tố sau đây sẽ được xem xét:'

 

- Một tuyên bố của nhà sản xuất về mục đích sử dụng sản phẩm, bao gồm nhãn trên sản phẩm, nếu một tuyên bố như thế là thỏa đáng.

 

- Xem sản phẩm có nói rõ trên bao bì, trưng bày, khuyến mãi hay quảng cáo là thích hợp cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống sử dụng hay không.

 

- Xem sản phẩm có thường được người tiêu dùng nhận biết là nhắm cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống sử dụng hay không. 

 

- Hướng Dẫn Xác Định Tuổi (pdf) do nhân viên Ủy Ban phát hành vào tháng 9/2002 và các ấn bản sau đó của hướng dẫn này.

 

Quý vị có thể tìm thấy luật tại mục 108(e) của Đạo Luật Cải Thiện An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng năm 2008 (CPSIA) (Công Luật 110-314), và quý vị có thể tìm thấy quy định dẫn giải của Ủy Ban tại 16 CFR phần 1200 (pdf).

 

“Sản Phẩm Dùng Cho Mọi Người" là gì?

Sản phẩm dùng cho mọi người là sản phẩm tiêu dùng không thiết kế hay không chủ yếu dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống sử dụng.

 

Một số sản phẩm có thể được thiết kế hay dành cho người tiêu dùng đủ mọi lứa tuổi sử dụng, bao gồm cả trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Những sản phẩm như thế sẽ được xem là “sản phẩm dùng cho mọi người".

 

Nếu một người tiêu dùng trên 12 tuổi có khả năng hay nhiều khả năng sẽ tương tác với sản phẩm hơn là trẻ em từ 12 tuổi trở xuống thì sản phẩm sẽ có thể được xem là sản phẩm dùng cho mọi người, tùy thuộc vào cách xem xét sản phẩm, tham chiếu tất cả bốn yếu tố nói trên. Sản phẩm dùng cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống mà sức thu hút đối với giới thanh thiếu niên ngày càng giảm thì có thể được xem là sản phẩm dành cho trẻ em.

 

Tại sao điều này là quan trọng?

Việc xác định sản phẩm của quý vị được phân loại như thế nào cho phép quý vị xác định chính xác bộ tiêu chuẩn an toàn sản phẩm tiêu dùng áp dụng cho sản phẩm của quý vị.

 

Sản phẩm trẻ em theo quy định phải được kiểm nghiệm bởi bên thứ ba và có Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Trẻ Em bằng văn bản chứng tỏ sự tuân thủ.

 

Sản phẩm dùng cho mọi người theo quy định phải được kiểm nghiệm hay chịu sự chi phối của một chương trình kiểm nghiệm thích hợp và có Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Tổng Quát (GCC) chứng tỏ sự tuân thủ.

 

Nguồn Tham Khảo:

 

Report an unsafe product