Skip to main content

Hướng dẫn của CPSC cho doanh nghiệp nhỏ: Chọn phòng thí nghiệm bên thứ ba để kiểm nghiệm sản phẩm trẻ em

Hướng dẫn của CPSC cho doanh nghiệp nhỏ: Chọn phòng thí nghiệm bên thứ ba để kiểm nghiệm sản phẩm trẻ em

Các câu hỏi hữu ích cho doanh nghiệp nhỏ để hỏi các phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận trước khi ký hợp đồng sử dụng phòng thí nghiệm đó để kiểm nghiệm sản phẩm dành cho trẻ em về các yêu cầu an toàn.

17/4/2014

Là một doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng tuân thủ các quy định của liên bang về vấn đề an toàn, quý vị biết rằng sản phẩm trẻ em mà quý vị sản xuất hay nhập khẩu nhất thiết phải được kiểm nghiệm về việc tuân thủ bởi một phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC chấp nhận . Các quy định này sẽ thay đổi tùy theo sản phẩm và vật liệu quý vị sử dụng để làm ra sản phẩm. Dựa vào kết quả kiểm nghiệm đạt chuẩn này, quý vị phải chứng nhận rằng sản phẩm của quý vị có tuân thủ bằng cách phát hành giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em.

 Các phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC chấp nhận là những tổ chức tư nhân được thừa nhận theo các tiêu chuẩn về phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận. Cũng như trong bất cứ  lần mua sắm lớn nào, quý vị nên cẩn thận tìm cho được từ hai đến ba ước tính giá cả cho các dịch vụ kiểm nghiệm theo quy định. Các phòng thí nghiệm phải cung cấp cho quý vị một danh mục liệt kê những kiểm nghiệm mà họ đề nghị cho sản phẩm của quý vị. Quý vị, trong tư cách là nhà sản xuất hay nhà nhập khẩu, chịu trách nhiệm tối hậu về việc sản phẩm của quý vị tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và các quy định về kiểm nghiệm của liên bang. Vì thế, quý vị phải: (1) nêu những câu hỏi chi tiết về phòng thí nghiệm, và (2) so sánh các ước tính giá cả mà quý vị nhận được, hỏi phòng thí nghiệm về bất cứ sự khác biệt nào trong danh mục liệt kê mà họ đã cung cấp cho quý vị.

Khi quý vị cân nhắc việc sử dụng một phòng thí nghiệm bên thứ ba nào đó, quý vị phải hỏi phòng thí nghiệm liên hệ một số câu hỏi để bảo đảm rằng phòng thí nghiệm này đáp ứng tốt các nhu cầu của quý vị:

 1.       Phòng thí nghiệm bên thứ ba có được CPSC chấp nhận để tiến hành mọi kiểm nghiệm cần thiết cho sản phẩm trẻ em của tôi?

CPSC chấp nhận phòng thí nghiệm bên thứ ba trên cơ sở từng loại kiểm nghiệm. Vì thế, nếu sản phẩm của quý vị đòi hỏi việc kiểm nghiệm tìm chì trong sơn, hàm lượng chì, bộ phận nhỏ, phthalate và tiêu chuẩn về đồ chơi, quý vị phải xác nhận rằng phòng thí nghiệm mà quý vị sử dụng được CPSC chấp nhận cho mỗi loại trong các phương pháp kiểm nghiệm này. Trên trang web của CPSC, mỗi phòng thí nghiệm được liệt kê cùng với tên phương pháp kiểm nghiệm được CPSC chấp nhận cho phòng thí nghiệm đó. Thông thường, việc sử dụng một phòng thí nghiệm duy nhất cho mọi nhu cầu kiểm nghiệm của quý vị là có hiệu quả nhất về mặt chi phí, mặc dù, dựa vào sản phẩm của quý vị, có thể cần có nhiều hơn một phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu của quý vị. CPSC đã chấp nhận hơn 400 phòng thí nghiệm tại sáu đại lục. 

 2.       (Các) kiểm nghiệm cụ thể trong ước tính chi phí của phòng thí nghiệm là một quy định – của liên bang, tiểu bang hay các cấp khác – hay đó chỉ là một khuyến nghị?

Phòng thí nghiệm có thể cung cấp cho quý vị một ước tính chi phí bao gồm các quy định về kiểm nghiệm cho nhiều thẩm quyền, chẳng hạn như thẩm quyền quốc tế và thẩm quyền từng quốc gia. Ước tính này cũng có thể bao gồm kiểm nghiệm mà phòng thí nghiệm khuyến nghị nhưng không nhất thiết phải thực hiện theo luật liên bang. (Một số nhà bán lẻ lớn cũng có thể có những yêu cầu kiểm nghiệm về an toàn và hiệu năng riêng của họ mà luật liên bang có thể không đòi hỏi). 

 Phòng thí nghiệm phải có thể giải thích một kiểm nghiệm có phải là do luật định hay không, theo thẩm quyền của ai, và cũng phải có thể giúp quý vị có được một bản sao điều luật liên quan. Với các quy định liên bang, quý vị có thể xem danh sách các quy địnhtổng quan trên trang web của CPSC về các quy định kiểm nghiệm. Quý vị phải kiểm nghiệm sản phẩm dành cho trẻ em của quý vị về việc tuân thủ mọi quy định của liên bang liên quan đến sản phẩm đó tại một phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận. Quý vị phải tham khảo các thẩm quyền khác để được hướng dẫn về việc kiểm nghiệm sản phẩm của quý vị theo đúng yêu cầu của họ. Là người chứng nhận cho sản phẩm, quý vị phải hiểu rõ mỗi cuộc kiểm nghiệm mà quý vị đồng ý trả tiền và tại sao quý vị phải kiểm nghiệm sản phẩm của mình về việc tuân thủ một quy chuẩn cụ thể nào đó.    

 3.       Làm thế nào phòng thí nghiệm có thể giúp tôi giảm chi phí kiểm nghiệm qua phương pháp sàng lọc và các phương pháp được phê duyệt khác, như kiểm nghiệm hợp chất?

CPSC đã chấp nhận  các phương pháp kiểm nghiệm sau đây có thể giảm chi phí kiểm nghiệm của quý vị: (i) kiểm nghiệm hợp chất —có nghĩa là dùng một kiểm nghiệm duy nhất cho nhiều màu khác nhau của cùng vật liệu vào cùng thời điểm—tìm chì trong sơn và các lớp phủ bề mặt khác, hàm lượng chì, và hàm lượng phthalate, miễn sao đáp ứng được một số điều kiện nào đó; (ii) một kiểm nghiệm sàng lọc duy nhất cho mỗi linh kiện để tìm hàm lượng tám kim loại nặng trong đồ chơi; và (iii) kiểm nghiệm huỳnh quang tia X (XRF) để tìm hàm lượng chì cho một số vật liệu đồng nhất.

CPSC cũng đã xác định không cần kiểm nghiệm bên thứ ba để tìm hàm lượng chì cho nhiều sản phẩm tự nhiên và một số sản phẩm chế tạo, bao gồm hầu hết vải nhân tạo và một số ứng dụng mực giống như thuốc nhuộm.  Ngoài ra, một số nhà sản xuất lô nhỏ có đăng ký với CPSC có thể được miễn trừ một số nghĩa vụ kiểm nghiệm bên thứ ba nào đó—mặc dù những nhà sản xuất này phải luôn luôn bảo đảm rằng mọi sản phẩm dành cho trẻ em của họ tuân thủ các quy định thích ứng của liên bang về vấn đề an toàn.

 4.       Mức độ không chắc chắn của số đo tại phòng thí nghiệm là bao nhiêu?

Luôn luôn có một mức độ không chắc chắn về số đo tại mọi phòng thí nghiệm khoa học. Phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận phải ước tính sự không chắc chắn về số đo của họ. Khách hàng của phòng thí nghiệm phải hiểu tính đáng tin cậy của kết quả kiểm nghiệm, cũng như mức độ mà kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm sản xuất ra không kiểm nghiệm là có tuân thủ các quy định thích ứng của liên bang về an toàn. Để chứng nhận sản phẩm trẻ em của quý vị là có tuân thủ - bằng Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Trẻ Em – kết quả của việc kiểm nghiệm và các thông tin khác mà quý vị có được về quy trình sản xuất sản phẩm của quý vị, phải cho quý vị sự bảo đảm cao độ rằng tất cả sản phẩm đều có tuân thủ các quy định thích ứng của liên bang về an toàn. Các phòng thí nghiệm phải truyền đạt những dữ kiện này cho khách hàng trong mọi báo cáo.

Thỉnh thoảng, tính hay biến đổi của việc kiểm nghiệm có thể ảnh hưởng đến khả năng của quý vị trong việc chứng nhận rằng sản phẩm của quý vị có tuân thủ, đặc biệt nếu kết quả kiểm nghiệm hóa chất là rất sát với giới hạn bên trên của việc kiểm nghiệm, chẳng hạn như 100 phần triệu (ppm) về hàm lượng chì. Ví dụ, nếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm của quý vị là 90 ppm chì có +/- 20 ppm do tính không chắc chắn của số đo của phòng thí nghiệm, quý vị có thể cần phải kiểm nghiệm thêm mẫu khác và/hoặc quý vị có thể không chứng nhận được sản phẩm của quý vị có tuân thủ bởi vì độ không chắc chắn 90 ppm + 20 ppm của phòng thí nghiệm = 110 ppm, có nghĩa là đã vượt quá quy định của liên bang. 

Thường thì khi một sản phẩm không tuân thủ một quy định về hàm lượng hóa chất, không thể đổ lỗi cho tính không chắc chắn của số đo. CPSC đã thấy các mẫu của 10 vòng cổ  "giống hệt nhau" được thu thập để phân tích, kết quả kiểm nghiệm cho thấy tám vòng trong số này không phát hiện có chì trong cái móc, trong khi hai móc có chứa hàng trăm phần triệu chì. Cũng tương tự như thế, chúng tôi từng thấy một số bánh xe nhựa trên xe đồ chơi, trong đó một bánh xe có quá nhiều chì còn các bánh xe khác thì lại không có chì. Trong những trường hợp như thế, các bộ phận được gọi là "giống hệt nhau" thì lại không giống hệt nhau và có những khác biệt thật sự về vật liệu. Các tình huống này có thể xảy ra do việc quản lý chuỗi cung ứng không nhất quán, các biến số trong sản xuất, việc chọn mẫu không không có tính đại diện và các nguyên nhân khác không phải là kết quả của tính không chắc chắn về số đo của phòng thí nghiệm. 

Như thế, quý vị phải nhận ra tính hay biến đổi hiện diện trong sản xuất và tìm cách kiểm soát nó.  Cách tốt nhất là luôn luôn thiết kế tính an toàn vào sản phẩm của quý vị và tìm nguồn vật liệu thế nào để khả năng tuân thủ của sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi tính không chắc chắn về số đo của phòng thí nghiệm. Quý vị cũng phải bảo đảm rằng các mẫu mà quý vị thu thập để phân tích là giống hệt nhau về vật liệu trong mọi khía cạnh với các mẫu không kiểm nghiệm, có nghĩa chúng phải mang tính mẫu đại diện. Hãy thật trọng với "mẫu vàng" do các nhà sản xuất từ xa cung cấp rồi sau đó họ lại thay thế các “mẫu vàng” này bằng những vật liệu không tuân thủ. Việc dùng những vật liệu thay thế sẽ ảnh hưởng đến khả năng của quý vị chứng nhận một sản phẩm trẻ em có tuân thủ các quy định của CPSC. Quý vị có thể muốn xem xét các biện pháp bổ sung, kể cả việc kiểm nghiệm mẫu theo dõi, theo tần suất do quý vị ấn định, để quý vị tin tưởng vào khả năng của nhà sản xuất tiếp tục tuân thủ các quy định thích ứng về an toàn. Qua thời gian, việc kiểm nghiệm thường xuyên hơn sẽ cung cấp cho quý vị những hiểu biết cơ bản về những gì đang diễn ra tại nhà máy. Quý vị càng ít biết về nhà máy của mình, thì quý vị càng phải kiểm nghiệm sản phẩm trẻ em của quý vị thường xuyên hơn.

Trong tư cách là nhà sản xuất hay nhà nhập khẩu, quý vị chịu trách nhiệm tối hậu về mặt pháp lý cho việc sản phẩm của quý vị tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của liên bang.

Tài liệu này là tóm tắt của nhân viên về các quy định của CPSC và được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Tài liệu này không thay thế hay loại trừ các quy định của 16 CFR Part 1107, 16 CFR Part 1109, hay các đạo luật hay quy định nào khác của CPSC. Tài liệu này không cấu thành và không nhằm mục đích cấu thành tư vấn pháp lý, chưa được Ủy Ban xem xét và phê duyệt, và không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Ủy Ban. Mọi quan điểm được diễn tả trong tài liệu này có thể bị Ủy Ban thay đổi hay loại bỏ.
 
Report an unsafe product