Skip to main content

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em

  1. https://www.cpsc.gov/en/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Childrens-Product-Certificate/

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em

Việc chứng nhận sản phẩm trẻ em phải căn cứ trên kết quả kiểm nghiệm đạt chuẩn của việc  kiểm nghiệm do bên thứ ba thực hiện. Phòng thí nghiệm làm công tác kiểm nghiệm của bên thứ ba cung cấp các dịch vụ và kết quả kiểm nghiệm nhưng không phát hành giấy chứng nhận cho sản phẩm dành cho trẻ em.

Chứng nhận có nghĩa là phát hành một Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em (CPC) trong đó nhà sản xuất hay nhà nhập khẩu chứng nhận rằng sản phẩm dành cho trẻ em của mình tuân thủ mọi quy tắc an toàn sản phẩm trẻ em thích ứng (hay các quy tắc, lệnh cấm, tiêu chuẩn hay quy định tương tự theo bất kỳ luật lệ nào do Ủy Ban thực thi cho sản phẩm đó).

 Việc chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em phải căn cứ trên kết quả kiểm nghiệm đạt chuẩn của việc kiểm nghiệm do bên thứ ba thực hiện.  Phòng thí nghiệm làm công tác kiểm nghiệm của bên thứ ba cung cấp các dịch vụ và kết quả kiểm nghiệm nhưng không phát hành giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em. 

 Ai phải phát hành Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em?

Nhà sản xuất hay nhập khẩu chịu trách nhiệm soạn thảo và phát hành giấy CPC.  Nhà sản xuất hay nhập khẩu có thể tự mình soạn thảo CPC mà không có tốn kém gí, căn cứ trên kết quả kiểm nghiệm đạt chuẩn kiểm nghiệm do bên thứ ba thực hiện.

Nhà nhập khẩu phải phát hành CPC cho sản phẩm sản xuất ở nước ngoài và nhà sản xuất Hoa Kỳ phải phát hành CPC cho sản phẩm sản xuất trong nước.  Xem 16 CFR part 1110.

 Nhà sản xuất hay nhập khẩu sản phẩm trẻ em phải tuân thủ các quy tắc về an toàn sản phẩm dành cho trẻ em hay các tiêu chuẩn khác luôn luôn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho việc phát hành CPC, ngay cả trong trường hợp việc soạn thảo CPC được một phòng thí nghiệm làm công tác kiểm nghiệm của bên thứ ba hay một bên thứ ba khác hỗ trợ.

 Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em tốn kém bao nhiêu?

Không có phí tốn gì trong việc tạo ra CPC.  Nhà sản xuất hay nhập khẩu soạn thảo CPC thành văn bản trên máy tính hay trên hệ thống khác.  Có thể xem một CPC mẫu ở đây và danh sách các trích dẫn tham chiếu để đưa vào một CPC có thể xem ở đây.   (Các ttrích dẫn tham chiếu được liệt kê ở Mục 2 của CPC). 

 Không có phí tổn gì khi nộp CPC cho chính phủ vì việc nộp CPC cho chính phủ không bị bắt buộc vào thời điểm này. 

 Một số phòng thí nghiệm và nhà tư vấn có thể dề nghị giúp quý vị soạn thảo CPC  để lấy tiền công  nhưng việc trợ giúp này là tùy quý vị chọn lựa có chấp nhận hay không.  Thanh tra viên doanh nghiệp nhỏ của CPSC có mặt sẵn để trợ giúp miễn phí cho quý vị.  

 Tôi phải cung cấp Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em cho ai?

 Nếu quý vị là nhà sản xuất hay nhập khẩu, quý vị phải "cung cấp" Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em cho nhà phân phối và bán lẻ.  Ngoài ra, luật liên bang yêu cầu quý vị cung cấp, mỗi khi có quy định, một bản sao Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em cho CPSC và cho Ủy Viên Hải Quan.

 Quy định "cung cấp" CPC được đáp ứng  nếu nhà sản xuất hay nhập khẩu cung cấp cho nhà phân phối và bán lẻ của mình phương tiện thích hợp để tiếp cận giấy chứng nhận. Quý vị có thể cung cấp một bản sao giấy chứng nhận bằng giấy cho nhà phân phối và bán lẻ, hay quý vị có thể cung cấp một trang web dành riêng có giấy chứng nhận cụ thể này trên hóa đơn của quý vị. (Xem phần trả lời về giấy chứng nhận điện tử bên dưới).

 Tôi phải nộp Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em ở đâu?

 Không có quy định phải nộp CPC cho chính phủ.

 CPC phải "đi kèm" lô hàng sản phẩm và phải được "cung cấp" cho nhà phân phối và bán lẻ.  Khi có yêu cầu, phải cung cấp CPC cho CPSC và Ủy Viên Hải Quan.

 Nếu tôi bán trực tiếp cho người tiêu dùng và không sử dụng nhà bán lẻ hay nhà phân phối thì sao?

 Luật quy định rằng nhà sản xuất hay nhập khẩu phải phát hành Giấy Chứng Nhận Sản  Phẩm Dành Cho Trẻ Em; rằng giấy chứng nhận này phải đi kèm mỗi sản phẩm hay mỗi lô sản phẩm được vận chuyển; rằng giấy chứng nhận phải được cung cấp cho nhà bán lẻ và nhà phân phối; và rằng giấy chứng nhận phải được cung cấp cho CPSC, khi có yêu cầu. Do đó, quý vị không cần phải cung cấp giấy chứng nhận cho người tiêu dùng trong mua bán trực tiếp với người tiêu dùng.

 CPSC có mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em hay không?

Có. Có một mẫu về cách soạn Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em.

Quý vị không bắt buộc phải theo đúng, nhưng quý vị có thể làm theo cách trình bày và nhan đề của tài liệu: "Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em" và ghi vào giấy chứng nhận này các chi tiết liên quan đến sản phẩm của quý vị; hay nếu muốn, quý vị có thể tạo ra mẫu riêng cho mình, miễn sao nó bao hàm mọi quy định được liệt kê trong mục 14(g) của Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng (pdf).  (Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em mẫu bao hàm mọi quy định của mục 14(g).

Một Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em có thể chứng nhận rằng sản phẩm đó tuân thủ nhiều quy tắc về an toàn sản phẩm trẻ em được không?

Được. Ví dụ, nếu quý vị chứng nhận rằng sản phẩm của quý vị tuân thủ lệnh cấm chất phthalates, tiêu chuẩn an toàn đồ chơi, giới hạn tổng hàm lượng chì và chì trong sơn, các quy định về bộ phận nhỏ và các quy định thích ứng khác, khi đó Mục 2 của Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em của quý vị sẽ ghi như sau:

15 USC 2057c: Xác định chất Phthalates trong Đồ Chơi và Một Số Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em.

ASTM F963-11, Đặc điểm An Toàn Người Tiêu Dùng Tiêu Chuẩn cho tính An Toàn của Đồ Chơi. (Ghi chú: Quý vị phải liệt kê cụ thể số mục của tiêu chuẩn an toàn cho đồ chơi mà quý vị  chứng nhận.  Xem danh mục này cho tất cả các mục.)

15 USC 1278a: Chì trong Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em 

16 CFR Part 1303, Cấm Sơn Có Chứa Chì và Một Số Sản Phẩm Tiêu Dùng Có Sơn Chứa Chì trong Đồ Chơi và Các Món Đồ Khác Dành Cho Trẻ Em..

16 CFR Part 1501, Cấm Các Bộ Phận Nhỏ trong Đồ Chơi và Các Món Đồ Khác Dành Cho Trẻ Dưới 3 Tuổi Tạo Mối Nguy Gây Hóc, Nghẹt Thở hay Nuốt Vào Bụng.

Nếu sản phẩm của quý vị phải tuân thủ một quy định, quy tắc, lệnh cấm hay tiêu chuẩn bắt buộc bổ sung hiện có đòi hỏi phải được kiểm nghiệm bởi bên thứ ba và phải được chứng nhận, thì  quý vị cũng phải ghi các trích dẩn tham chiếu từ quy định, quy tắc, lệnh cấm hay tiêu chuẩn đó. .

Nhan đề đầy đủ của mỗi quy định được cung cấp ở trên chỉ để quý vị tham khảo và không cần phải ghi vào giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em của quý vị. Quý vị chỉ cần ghi thêm mã số của trích dẩn tham chiếu bao gồm ở trên hay trong danh mục này

 

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Trẻ Em của tôi phải dựa trên cơ sở nào?

 

Giấy Chứng nhận phải dựa trên những cuộc kiểm nghiệm được thông qua đối với một số lượng mẫu đủ cho từng sản phẩm, được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận.

Có phải mỗi chuyến vận chuyển sản phẩm đều phải có một Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em?

Đúng vậy. Luật pháp đòi hỏi mỗi chuyến hàng nhập khẩu (và mỗi nhà sản xuất nội địa) phải “đi kèm” với một giấy chứng nhận theo quy định. Đòi hỏi này áp dụng cho sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm được chế tạo trong nước. Theo các quy định của CPSC, một giấy chứng nhận điện tử được xem là “đi kèm” một chuyến hàng nếu giấy chứng nhận ấy có thể được nhận dạng bởi một yếu tố nhận dạng riêng và có thể được tiếp cận thông qua một địa chỉ web hoặc các phương tiện điện tử khác, miễn là địa chỉ web hoặc các phương tiện điện tử khác và yếu tố nhận dạng riêng ấy đã được tạo ra trước và có sẵn cùng với chuyến hàng.

Nếu tôi nhập khẩu sản phẩm dùng cho trẻ em và nhà sản xuất nước ngoài đã tiến hành kiểm nghiệm và chứng nhận sản phẩm đó, thì tôi có cần kiểm nghiệm lại hoặc tái chứng nhận sản phẩm hay không? Liệu tôi có thể chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận của nhà sản xuất nước ngoài cho sản phẩm của trẻ em đó được không?

CPSC quy định rằng giấy chứng nhận tuân thủ phải được phát hành bởi nhà sản xuất nội địa hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm sản xuất ở bên ngoài Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là một nhà nhập khẩu không thể chỉ trình ra giấy chứng nhận tuân thủ của nhà sản xuất nước ngoài. Tuy nhiên quy định về kiểm nghiệm thành phần, ở khoản 16 điều 1109 CFR, cho phép nhà nhập khẩu sử dụng kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất nước ngoài hoặc chứng nhận của các bộ phận hợp thành hoặc sản phẩm hoàn chỉnh của một sản phẩm dùng cho trẻ em để phát hành Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Trẻ Em của chính mình, chừng nào nhà nhập khẩu thực hành sự chăm sóc thích đáng   nhằm bảo đảm hiệu lực của các kết quả kiểm nghiệm, hoặc hiệu lực của giấy chứng nhận và nhận được những tài liệu mà luật pháp đòi hỏi.

Giấy Chứng nhận điện tử, thay vì giấy chứng nhận in trên giấy, có thể được sử dụng để đáp ứng quy định của mục 102 của CPSIA hay không?

Ủy Ban đã ban hành một điều luật đặc biệt cho phép sử dụng giấy chứng nhận điện tử chừng nào mà Ủy Ban có quyền tiếp cận hợp lý giấy chứng nhận ấy; giấy chứng nhận có ghi tất cả những thông tin mà mục 14 của CPSA đòi hỏi và tuân thủ các quy định khác của luật.

Nếu tôi đưa lên Internet một giấy chứng nhận tuân thủ – cho dù đó là Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Trẻ Em hoặc Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Tổng Quát – thì tôi có cần phải thay đổi nó cho mỗi chuyến hàng, đợt hàng hoặc lô sản phẩm hay không?

Nếu lô hàng không có sự thay đổi về vật liệu so với lô hàng trước đó thì một giấy chứng nhận tuân thủ có thể được chấp nhận, nhưng giấy chứng nhận cũng cần phải miêu tả khung ngày tháng mà sản phẩm đó được lưu hành, sử dụng thông tin về lô hàng/đợt hàng hoặc các thông tin nhận dạng khác.

Một Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Trẻ Em có thể áp dụng cho (hoặc “bao quát”) nhiều đợt hàng hoặc lô hàng nếu như quý vị đã thực hành ở mức độ thích hợp sự chăm sóc thich đáng để bảo đảm mỗi lô hàng/đợt hàng tăng thêm đều liên tục tuân thủ tất cả các quy tắc về an toàn áp dụng cho sản phẩm dành cho trẻ em.

Hãy nhớ rằng, mặc dù một Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm   Dành ChoTrẻ Em có thể “bao gồm” cho hơn một chuyến hàng hoặc hơn một đơn vị sản phẩm nếu nhà sản xuất chọn cách làm như vậy, giấy chứng nhận cần phải miêu tả phạm vi thời hạn còn sử dụng được của các sản phẩm được bao gồm, bằng cách dùng những thông tin về lô hàng hay đợt hàng hoặc những thông tin về nhận dạng khác. Mỗi khi có một chuyến hàng mới hoặc một đơn vị sản xuất mới tham gia vào dòng chảy thương mại thì Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Trẻ Em cần được cập nhật để phản ánh nhóm sản phẩm mới đó. Nhà sản xuất sản phẩm trẻ em hoàn chỉnh sẽ cần có những thông tin này để bảo đảm tính chính xác của nhãn theo dõi được dán trên mỗi sản phẩm trẻ em và bao bì đóng gói của nó.

Tôi có phải ký tên vào Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em hay không?

Không. Quý vị không cần phải ký vào giấy chứng nhận. Việc phát hành giấy chứng nhận phải đáp ứng được luật lệ mới. Mọi lời khai mà quý vị đưa ra phải chính xác bất kể có chữ ký hay không.

Công ty của tôi đã đăng ký với CPSC như là một “nhà sản xuất nhỏ”, vậy tôi có cần phải phát hành một Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em hay không?

Có. Một nhà sản xuất nhỏ đã đăng ký phải luôn luôn chứng nhận những sản phẩm cho trẻ em của mình là có tuân thủ những quy tắc căn bản về an toàn sản phẩm dùng cho trẻ em được áp dụng cho từng sản phẩm.

Đối với những quy tắc trong Nhóm A, nhà sản xuất nhỏ phải dùng kết quả kiểm nghiệm của   bên thứ ba được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận để làm cơ sở cho Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em của mình.

Với những quy tắc trong Nhóm B, một nhà sản xuất nhỏ được công nhận đủ tiêu chuẩn thì không cần phải phát hành Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em dựa trên kết quả xét nghiệm của bên thứ ba nhưng vẫn phải phát hành một Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em (CPC) dựa trên kết quả xét nghiệm của bên thứ nhất được thực hiện bởi bất cứ bên nào, trên một chương trình kiểm nghiệm hợp lý hoặc trên một giấy chứng nhận tuân thủ do một nhà cung cấp linh kiện phụ tùng cung cấp. Để báo hiệu sự tham gia của mình trong chương trình kiểm nghiệm, một nhà sản xuất nhỏ đã đăng ký phải liệt kê số đăng ký của mình trong Mục 6 & 7 của Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em.

Nếu không đáp ứng được đòi hỏi của giấy chứng nhận thì có bị phạt không?

Có. Nếu không cung cấp được Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em, nếu phát hành một giấy chứng nhận tuân thủ giả theo một số điều kiện nào đó, và nếu không tuân thủ Mục 14 trong quy định của CPSA theo lối nào đó thì sẽ bị xem là vi phạm quy định của CPSA. Việc vi phạm quy định của CPSA có thể bị xử phạt dân sự và cũng có thể bị xử phạt hình sự và tịch biên tài sản.

Tài liệu trên đây được chuẩn bị chỉ nhằm mục đích thông tin tổng quát, căn cứ trên những dữ kiện và thông tin được trình bày. Tài liệu này không tạo thành và cũng không có ý định tạo thành một tư vấn pháp lý, chưa được Ủy Ban xem xét và phê chuẩn và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Ủy Ban. Mọi quan điểm trình bày trong tài liệu này có thể bị Ủy ban thay đổi hoặc loại bỏ.

Report an unsafe product