Skip to main content

Công nhận Phòng thí nghiệm Kiểm nghiệm của bên thứ ba

Tất cả các nhà sản xuất và nhập khẩu sản phẩm dùng cho trẻ em phải chứng nhận trong một Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm  Dành Cho Trẻ Em rằng sản phẩm cho trẻ em của họ tuân thủ tất cả các quy tắc về an toàn áp dụng cho sản phẩm dành cho trẻ em.

Kiểm nghiệm bên thứ ba có nghĩa là kiểm nghiệm được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm được công nhận của bên thứ ba mà CPSC đã chấp nhận cho phép thực hiện các cuộc kiểm nghiệm cụ thể cho mỗi quy định về an toàn sản phẩm dành cho trẻ em. Kết quả tìm kiếm dưới đây cung cấp cho quý vị một sanh sách các phòng thí nghiệm đã được CPSC chấp nhận cho kiểm nghiệm việc tuân thủ các quy tắc về an toàn sản phẩm dành cho trẻ em. Đây là video hướng dẫncác câu hỏi bổ ích để hỏi phòng thí nghiệm.

Tìm kiếm một Phòng thí nghiệm kiểm nghiệm được CPSC chấp nhận

Tài nguyên về Công nhận Phòng Thí nghiệm

Các quy tắc đòi hỏi Kiểm nghiệm của bên thứ ba và Giấy Chứng Nhận Sản phẩm Dành Cho Trẻ Em

Các quy tắc đòi hỏi kiểm nghiệm và Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung

Các phòng thí nghiệm biệt lập được CPSC chấp nhận

Các phòng thí nghiệm của chính phủ được CPSC chấp nhận

Những câu hỏi thường gặp về các phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận

Những câu hỏi thường gặp về Kiểm nghiệm của bên thứ ba

 Thông báo của cơ quan đăng kiểm liên bang về kiểm nghiệm của bên thứ ba

Các phương pháp kiểm nghiệm

Bản thông tin của phòng thí nghiệm và cẩm nang về kiểm nghiệm

Lập quy tắc

Quy tắc cuối cùng: Đồ chơi trẻ em và đồ dùng chăm sóc trẻ em có chứa chất Phthalate; hướng dẫn về các bộ phận không tiếp cận được, 16 CFR 1199

Quy tắc cuối cùng: 1112/1118 Yêu cầu đối với cơ quan đánh giá sự tuân thủ của bên thứ ba
 

Report an unsafe product