Skip to main content

Newsroom News Releases

September 07, 2022

Trong nỗ lực giảm bớt nguy cơ các trẻ em và thiếu niên bị các thương tích nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng, do nuốt phải các nam châm nhỏ, nguy hiểm, có sức hút lớn, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã bỏ phiếu thông qua một tiêu

Report an unsafe product