Skip to main content

Các sản phẩm an toàn hơn bắt đầu tại đây!

Are you looking for product safety information about COVID-19 related products? Please see the CPSC’s COVID-19 Related Products Business Guidance page.

Chào mừng quý vị đến với Robot Giám sát của CPSC!    

Có phải quý vị là một doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu hoạt động và sản xuất một sản phẩm cho trẻ em hoặc người tiêu dùng nào khác? Quý vị có thể thắc mắc về những yêu cầu an toàn sản phẩm nào của liên bang, như bộ luật CPSIA chẳng hạn, áp dụng cho sản phẩm của quý vị. Chúng tôi có mặt để giúp quý vị đi đúng hướng.

Chúng tôi đã thiết kế Robot Giám sát (Regulatory Robot) để hướng dẫn quý vị nắm vững các yêu cầu của chúng tôi, xác định các yêu cầu quan trọng về an toàn sản phẩm mà quý vị nên xem xét trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm tiêu dùng. Vì hầu hết mỗi sản phẩm đều có những nét riêng biệt, sản phẩm nào cũng phải tuân thủ các yêu cầu khác nhau, cho nên với mỗi sản phẩm, quý vị sẽ cần sử dụng Robot Giám sát một lần. Robot Giám sát hỏi quý vị một loạt các câu hỏi đơn giản để hướng dẫn những điểm cơ bản mà quý vị cần biết để tiếp tục quá trình thiết kế và sản xuất. An toàn sản phẩm và việc tuân thủ các yêu cầu là chuyện nghiêm trọng, và chúng tôi hy vọng rằng Robot Giám sát là khởi điểm cho hành trình của quý vị để sản xuất các sản phẩm an toàn và tuân thủ các yêu cầu cho người tiêu dùng Mỹ.

 

Report an unsafe product